Συνοπτική Ανασκόπηση της Θεατρικής Δραστηριότητας στην Αθήνα 1949-1999